Yhdistyksen kotisivulle

Ytönkorven kulttuuriseuran Ely-projekti

Maaseutuelinkeinojen ja kyläperinteen tallentaminen

Maaseudun elämänmuodot ovat viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana muuttuneet tyystin, osin television, osin autoistumisen ja koulutustason myötä. Tällä hetkellä on vielä runsaasti ihmisiä, jotka muistavat omakohtaisesti toisen maailmansodan aikaa tai 1950-lukua. Ajatus saada entisten kyläyhteisöjen elämää valaiseva kyläkirja aikaiseksi on tärkeätä , koska valtaosa henkilöhistorioista ja tavoista on täysin muistitiedon varassa. Kaikki kerättävä tieto tallennetaan sähköiseen muotoon, ja sopivia osia voidaan myöhemmin julkaista myös Internetissä. Koottava tieto on aineetonta pääomaa, jolla on suuri merkitys myös maalaisyhteisön identiteetin kannalta.Maaseutuperinneillat ovat harrastemielessä saaneet myöskin suuren suosion.

Toisaalta Ytönseudun kylissä, jotka kuuluivat vuoteen 2009 Kaariaisten koulupiiriin, on alkanut 1950-luvun alussa Suomen varhaisvihannestuotanto. Laitila on ollut luonnollinen aloituspaikka tällaiselle toiminnalle maantieteellisistä syistä, kuten maaperä (multamaa).

Malkon ja Haaron kylissä on vielä useita henkilöitä, jotka ovat olleet aloittamassa tätä maatalouden erikoistumisprosessia. Heidän muistitietonsa on tärkeää, mutta he alkavat olla jo varsin iäkkäitä, joten työllä on kiire. Myös muunlainen maatalouteen liittyvä toiminta kuten turpeennosto, häkkikanaloiden tulo, kuivurien rakentaminen ja koneellistuminen ovat historian taitekohtia, joihin liittyy paljon paitsi henkilöhistoriaa vaikeuksineen ja onnistumisineen myös tilastotietoa, joka tulisi tallentaa.

Hakijat:

Ytönkorven kulttuuriseuran perustajajäsenet ovat kokouksessaan tammikuussa 2009 olleet aloitteentekijöitä edellämainitussa hankkeessa. Työn edetessä on tarkoitus perustaa myöskin laajempi ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajia muilta paikallisilta yhdistyksiltä. Tällä hetkellä yhteistyötä on Vakka-Suomen Kansalaisopiston kanssa.

Ytönkorven kulttuuriseuran hallitukseen kuuluu seitsemän akateemisesti kolutettua perustajajäsentä, joista viisi on syntyisin Ytön kylästä ja on käynyt Kaariaisten kansakoulua. Puheenjohtajalla on Ytössä kotimuseo, jossa mahd. kyläkirjoja voidaan pitää esillä.

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Laitilassa.

Hanke on primaarinen, sen eteen ei aiemmin ole tehty työtä.

Hankkeen suunnittelussa ovat olleet mukana Ytönkorven kulttuuriseuran perustajajäsenet puheenjohtajansa johdolla.

Resurssit:

Hankkeen toteuttamiseksi palkataan yksi (1) projektityöntekijä, joka valitaan www.mol.fi -sivustoilla olleen hakuilmoituksen perusteella. Hakijoita on runsaasti ( 51 kappaletta) ja he ovat valtaosin korkeamman yliopistotutkinnon suorittaneita, sekä vastaaviin projektitöihin tottuneita. Työntekijä palkataan suorittamaan työtä useammassa jaksossa (2) kahden vuoden aikana. Hankkeen työntekijän tehtäviin kuuluu Vakka-Suomen kansalaisopiston järjestämissä illoissa kerätyn materiaalin purku yhdessä puheenjohtajan kanssa, haastattelujen täydentäminen, tositteiden hankkiminen kauppaliikkeistä, tietojen hankkiminen arkistoista tai tilastoista sekä materiaalin kokoaminen kirjoitettuun asuun.

Hankkeen työntekijälle vuokrataan työtila Laitilasta ja hän voi tarvittaessa käyttää Laitilan kirjaston nk. tutkijahuonetta. Työntekijän käyttöön hankitaan tietokone ja tulostin hankkeen ajaksi.

Hakijoista valitaan henkilö, joka on kiinnostunut tai tehnyt työtä kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja joka omaa tutkijakokemusta, ja joka on tottunut työstämään projektiluontoisia tehtäviä.

Hankkeen tarpeellisuus on kiistaton. Varsinkin varhaisvihannesten viljelyä koskeva osuus on koko Suomen varhaisvihannesviljelyn historiaa. Yksinomaan Malkon kylä tuotti 1970-luvulla noin 70 % Suomen porkkanoista. EU:n tulon myötä vihannesviljely on laajentunut huimiin mittasuhteisiin. Laitilassa arvioidaan oleva tällä hetkellä vihannesviljelytiloja useita satoja.

Kohderyhmät

Kaariaisten entisen koulupiirin alueella pyritään haastattelemaan henkilöitä joka taloudesta. Kansalaisopiston tarinailtoihin kutsutaan paikallisen vihannesviljelijän toimesta erityisesti varhaivihannesviljelyyn läheisesti liittyviä henkilöitä. Aineistoa on kertynyt tähän mennessä yli kahdenkymmenen ( 20) keskustelutunnin verran.

Tavoitteet

Päätavoite

Maaseutuperinteen taltioiminen Laitilassa, aluksi entisen Kaariaisten koulupiirin alueella, myöhemmin soveltuvin osin ja resurssit huomioon ottaen koskien koko Laitilan kaupunkia.

Tehtäväalueet

Maatalouden erikoistumisaikataulun kartoitus toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta nykypäivään sekä kerätyn tiedon tallentaminen Kaariaisten lopetetun koulupiirin alueella.

Maaseudun elintapoja sekä kyläyhteisön sosiaalista vuorovaikutusta koskevan muistitiedon kerääminen lähinnä Kaariaisten koulupiirin alueen kylistä. Ytön kylästä on tarkoitus haastatella kaikkia asukkaita ja saadusta aineistosta laatia kyläkirja. Sen sisältö muodostuu lähinnä 1950- ja 1960-luvun elämänmenon kuvaamisesta, henkilöhistorioista, ammateista, sekä tilojen historioista. Kaikki tiedot tallennetaan sekä kirjalliseen että sähköiseen muotoon.

Muut tavoitteet

Luontopolut: Talkoovoimin on tarkoitus pystyttää pienimuotoisia luontopolkuja kertomaan paikkakunnan tärkeimmistä kasveista.

Toteutus ja toimenpiteet vuosittain

Vuosi 2010, tammi-lokakuu

Hankkeen alkamisesta ilmoitetaan Laitilan sanomissa sekä suullisesti mv. Eero Sainion sekä kulttuuriseuran jäsenten toimesta. Vakka-Opisto tiedottaa perinneilloista erikseen omalla joka talouteen lähetettävällä tiedotteellaan. Eero Sainio on toiminut tarinailtojen puheenjohtajana ja hänelle maksetaan kansalaisopiston taholta rahallinen korvaus. Entisenä vihannesviljelijänä hänellä on luonnollinen keskusteluyhteys vihannesviljelijöihin. Haastatteluja tehdään vuoden aikana myös talkootyönä seuran jäsenten toimesta. Hanketyöntekijä aloittaa työnsä keväällä 2010 noin kahden (2 kuukauden ajaksi.) Kerätty aineisto on tarkoitus saada painotuotteeksi. Projektityöntekijän Sirje Hanskin apuna toimii tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen puheenjohtaja Katriina Kaitila-Karttunen. Perinneiltoja yhdessä Vakka-Suomen kansalaisopiston kanssa jatketaan syksyllä 2010.

Varainkeruu

Yhdistys on aloittanut varainhankinnan teettämällä petopelottimia joita on tarkoitus myydä kuluvan kesän aikana. Esine on tarpeellisuudessaan mielekäs koska Ytön kylän alue on parin viime vuoden ajan ollut susilaumojen satunnaista esiintymisaluetta.

Järjestetään 10.09.10 Laitilassa laulukurssi, aiheena 1950- ja 1960-luvun koululaulut. Opettajana toimivat musiikin ammattilaiset.

Vuosi 2011

Valmiina olevan aineiston tuotteistamista jatketaan. Suoritetaan varainkeruuta kulttuuritapahtumien , tilaisuuksien sekä matkamuistojen myynnin kautta.

Pyritään rakentamaan talkootyönä Ytöön ja Kaariaisiin pieniä kulttuuri- ja luontopolkuja erityisesti lapsia ja koululaisia ajatellen. Järjestetään valtakunnallinen kilpailu isoimman porkkanan kasvatuksesta.

Jatketaan tarinailtojen järjestämistä. Tiedoitetaan Laitilan Sanomissa.

Pyritään löytämään lisää yhteistyökumppaneita sekä sponsoreita.

Tallennetaan kerättyjä tietoja . Toiminnalla tähdätään painettuihin tuotteisiin. Raportoidaan hankkeesta säännöllisesti Laitilan sanomissa. Koottua materiaalia esitellään Laitilan kirjastoon pystytettävässä näyttelyssä. Kahden vuoden aikana kerätty aineisto saatetaan lopulliseen painoasuunsa ja aloitetaan tuotteen markkinointi. Kunkin vuoden toiminnan tuloksia esitellään Laitilan kirjastoon pystytetyn kuva-aineiston pohjalta.

Seuranta

Tarinailtojen ja haastattelujen merkitys maaseudun elämänlaadun parantajana sekä henkilöidentiteetin vahvistajana on erittäin tärkeä. Kyläkirjojen aikaansaaminen on yhteishengen kannalta samoinkuin maasetuasukkaan identiteetin kannalta positiivinen hanke. Maatalouden erikoistumisaikataulun tutkimustyö on merkityksellinen valtakunnallisesti. Kaariaisten koulupiirin alueelta ovat saaneet alkunsa laajamittainen lavaviljely , valtakunnallisesti merkittävä porkkanan varhaisviljely kasvihuoneissa, sekä erikoinen turvepehkun käsivarainen jalostaminen.

Toimintaa jatketaan tarinailtojen osalta varsinaisen projektin päätyttyä. Paikkakuntalaisia informoidaan vuosittain sekä näyttelyiden että lehtikirjoitusten avulla.